Kestävä kehitys

Kestävä kehitys  (KeKe) Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa

Kestävän kehityksen teemat

Koulumme kestävän kehityksen teemoiksi (painopistealueiksi) on valittu lukuvuosiksi 2014-2016

  • Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus
  • Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
  • Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi
  • Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
  • Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

 

Kestävän kehityksen teemat ovat jatkuvasti läsnä aikaansa seuraavien sekä vastuullisten oppilaitosten arjessa ja uuden OPS:n myötä niiden näkyvyys tulee vielä entisestään kasvamaan. Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa kestävän kehityksen työtä on tehty jo vuosia.

Pitkäjänteisen työn on huomioinut Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, joka on myöntänyt Aurinkorannikon suomalaiselle koululle kestävän kehityksen sertifikaatin. Olemme ensimmäinen ulkosuomalainen koulu, jolle kyseinen tunnustus on annettu. Sertifikaatti myönnetään oppilaitokselle, joka toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikilla tasoilla koulun johtamisesta opetukseen sekä koulun arjen erilaisissa käytänteissä.

OKKA-säätiö luovutti sertifikaatin seuraavin saatesanoin:
“Aurinkorannikon suomalainen koulu ansaitsee kiitosta erityisesti vahvasti kulttuurisen kestävän kehityksen näkökulmaan nojaavasta toiminnastaan. Aurinkorannikon koulussa myös viihdytään, oppilaat tuntevat toisensa ja ovat ystäviä keskenään. Elämänhallintataidot, sopeutumiskyvyt ja itsetunnon vahvistaminen ovat koulun arjessa sosiaalisen kestävyyden peruspilareita.
Oppilaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa aktiivisina toimijoina. Opettajien osaaminen on korkeatasoista ja he ovat motivoituneita. Koulun johto resursoi kestävän kehityksen toimintaa. Vanhemmat tukevat monin tavoin koulun kasvatustyötä.”

Koulun kestävän kehityksen ohjelma pohjautuu toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Haluamme parantaa toimintaa entisestään ja toimia samalla esimerkkinä kestävän kehityksen asioissa niin koulun oppilaille, kotiväelle, henkilökunnalle kuin myös muille koulua ympäröiville yhteisöille.

Kuluvana lukuvuonna Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa ollaan keskitytty erityisesti kestävään kulutukseen, henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointiin, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Aurinkorannikon suomalainen koulu on jo sijaintinsa ansiosta hyvin monikulttuurinen koulu. Oppilaille keke-arki tuo mukanaan mukavan, turvallisen ja välittävän ilmapiirin. Pyrimme välittämään oman ympäristömme hyvinvoinnista, meitä ympäröivistä ihmisistä, muista yhteisöistä sekä luonnosta. Samalla oppilaat oppivat huomioimaan näitä seikkoja myös arkipäivän erilaisissa toiminnoissa ja valinnoissa.

Sosiaalisen kestävyyden lähtökohtana on, että koulussamme viihtyvät kaikki siellä työskentelevät, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin. Koulun panostus tähän osa-alueeseen näkyy selvimmin erilaisissa ryhmäyttämispäivissä, kummioppilastoiminnassa, aktiivisessa oppilaskuntatoiminnassa, oppilaiden keke-tiimissä, KiVa-koulutoiminnassa sekä erilaisin teema- ja tapahtumapäivin. Myös monenlainen kerhotoiminta on koulupäivien jälkeen vilkasta. Sosiaalinen kestävyys ja se, että kaikki viihtyvät koulussa, vaatii paljon työtä.


KeKe-tiimi lv. 2016-2017

Piia Kallunki (pj.), Marjo Metsä-Nuutinen, Merja Hakanen, Marjaana Taimisto, Aino Nuortimo, Laura Pippuri.
Työryhmä edistää ja seuraa kestävän kehityksen eri osa-alueiden (sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen) toteutumista koulussamme esimerkiksi järjestämällä teemapäiviä ja kasvattamalla oppilaita ekologiseen säästäväisyyteen.


Melvin

Melvin on koulumme kummioppilas. Hän asuu Hondurasissa ja tuemme hänen koulunkäyntiään ACOES-säätiön kautta. Rahoja kummilapselle olemme hankkineet mm. vähentämällä käsipaperin kulutusta (säästyneet varat ohjataan Melvinille), tiedottamalla huoltajia Honduras-keräyksistä ja järjestämällä Melvin- kampanjoita, kuten teemapäiviä jonka aikana on kerätty varoja Melvinille. Honduras-keräyksiin voitte jatkossakin tuoda mm. elintarvikkeita, vaatteita ja kenkiä. Aulassamme on Melvinistä tiedottava ilmoitustaulu. Projektin yhteyshenkilönä koulullamme toimii Laura Pippuri.